گالری بزرگ تهران مبل ۰۹۱۷۷۷۷۷۱۷۴ – ۰۹۱۷۰۰۰۲۱۳۳
مسافر جاده ابریشم در خانه های امروز

مسافر جاده ابریشم در خانه های امروز

تکرار، تقارن، کثرت. همسان، شکوهمند، توانگر. مهتر، بورژوا، بسانِ زربفت… برجسته ترین واژگانی است در بیان داماسک. با خاستگاهی کهن، باستانی و همواره سنت گرا که فرا روی فرگش تهای نو از دستان ماهر هنرمند تا دستگا ههای پارچه بافی «ژاکارد » و از راه ابریشم تا اروپای نوگرا، جاودانه زیسته است.
داماسک (Damask) که در حقیقت از واژه عربی دمسق و یا دمشق ۱ گرفته شده است به نوعی از پارچه «سوری » گفته می شود همانند ابریشم، پشم، کتان، پنبه و الیاف مصنوعی با یک الگوی بافته شده به صورت گلدار و نقوش برجسته و یا مسطح.

جهت دسترسی به متن کامل مقاله کلیک کنید.

About the Author

ارسال نظر متوقف شده است.