گالری بزرگ تهران مبل ۰۹۱۷۷۷۷۷۱۷۴ – ۰۹۱۷۰۰۰۲۱۳۳
طراحی مبلمان استیل و بررسی رضایتمندی و سلیقه مصرف کنندگان

طراحی مبلمان استیل و بررسی رضایتمندی و سلیقه مصرف کنندگان

از جمله ویژگیهایی که به هنگام خرید یک دست مبل استیل مورد توجه قرار میگیرد، توجه به طراحی و جذابیت ظاهری مبلمان می باشد. و از طرفی امروزه به منظور ایجاد مزیت رقابتی پایدار و ک سب برتری ن سبت به سایر رقبا، توجه به نیاز و خوا ستههای م شتریان و ک سب ر ضایت وی از اهمیت ب سیار زیادی برخوردار می با شد و این م سئله به ویژه در خصوص مبلمان که دارای دامنه و سیعی از مصرفکنندگان با سلیقه و نگرشهای متفاوت روبهرو ه ستند، بیش از پیش حائز اهمیت ا ست. هدف از پژوهش حا ضر، برر سی ر ضایتمندی و سلیقه مصرفکنندگان از طراحی مبلمان استیل و در نهایت کسب آگاهی بیشتر و کمک به شناخت بهتر و رونق صنعت مبلمان استیل می باشد. جامعه آماری این پژوهش، مصرف کنندگان مبلمان استیل در تهران و حجم نمونههای مورد بررسی ۵۱ نفر تعیین شد. ابزار گردآوری دادهها در این مطالعه پرسشنامه و در قالب چهار شاخص اصلی مربوط به ظاهر و معماری مبل استیل شامل پارچه، منبت، رنگ و کلاف مبلمان بود که به صورت طیف لیکرت و بر اساس مطالعات کتابخانهای و نظرات اساتید رشته صنایع چوب شناسایی شدند. رتبهبندی شاخصهای مربوط به میزان رضایتمندی از طراحی و ظاهر مبلمان استیل با استفاده از آزمون فریدمن انجام پذیرفت. نتایج حاصل از رتبهبندی صورت گرفته نشان داد میزان ر ضایت م صرفکنندگان از کلاف مبلمان ا ستیل با میانگین ۸۷ / ۲ بالاترین در صد ر ضایتمندی را دا شته و شاخص ر ضایتمندی از پارچه بکار رفته در مبلمان استتتتیل با میانگین ۸۲ / ۲ در اولویت دوم و شتتتاخص های نون رنگ با میانگین ۲۹ / ۲ و منبت با میانگین ۰۲ / ۲ در اولویت بعدی قرار گرفتند. همچنین نتایج نشان داد ۵ / ۳۵ درصد مصرف کنندگان مبلمان استیل در مقیاس بسیار زیاد و ۸ / ۲۵ درصد در مقیاس زیاد، تمایل به استتتفاده از مبلمان استتتیل با منبت کم آرایه بودند و نیز ۴ / ۴۸ درصتتد مصتترف کنندگان در مقیاس زیاد به هنگام خرید مبلمان استتتیل به ظرافت طره های منبت بکار رفته در مبل توجه نموده و از نظر ایشتتان در درجه اهمیت زیاد برخوردار بود. ۷ / ۳۸ درصتتد در مقیاس خیلی زیاد و ۲۹ در صد در مقیاس زیاد م صرف کنندگان مبلمان ا ستیل علاقه به ا ستفاده از مبلمان ا ستیلی که از رنگ و زیبایی طبیعی چوب در آنها بکار رفته است، می باشند.

جهت دسترسی به متن کامل مقاله کلیک کنید.

سیستم تولید در صنایع تولیدکننده مبلمان منزل

سیستم تولید در صنایع تولیدکننده مبلمان منزل

پارادایم هر صنعت، گونهگونی تولیدشان، نوع محصول ارائه شده و البته انتظارات مشتری از محصول، باعث بوجود آمدن سیستمهای تولید متفاوت در صنایع میشود. انتخاب یک استراتژی و یک سیستم مناسب تولید نیازمند بررسی همه جانبهای است از مجموعه عوامل تاثیرگذار. عواملی از قبیل: حجم مقرون به صرفه ۱ تولید، تنوع محصول ۲ ، نیازهای مهارتی کار ۳ ، مدت زمان پروسه تولید ۴ ، زمان پاسخگویی به نیاز مشتری ۵ ، چرخه عمر محصول ۶ ، عدم قطعیت در تقاضا ۷ ، هزینههای انباشت ۸ موجودی نهایی، فروش از دست رفته به علت کمبود ۹ و بسیاری موارد دیگر. در این مقاله ابتدا به معرفی انواع سیستمهای تولید در صنایع میپردازیم و در ادامه سیستمی که بیشترین پاسخگویی به نیاز صنعت را داراست معرفی میکنیم. سیستم تولیدی که بر مبنای ترکیب دو روش ساخت برای انبارش ۱۰ و ساخت بر اساس سفارش ۱۱ پیشنهاد میشود و در مباحث علمی از آن با عنوان سیستم ترکیبی تولید ۱۲ نام برده میشود. در نهایت با معرفی مفهومی جذاب و کاربردی با نام نقطه نفوذ سفارش مشتری ۱۳ و شناسائی موقعیت استقرار این نقطه در زنجیره تامین صنعت مبلمان، به درک هر چه بهتر سیستم تولید یاد شده کمک میکنیم.

جهت دسترسی به متن کامل مقاله کلیک کنید.

معنای مفهومی رنگ در طراحی داخلی

معنای مفهومی رنگ در طراحی داخلی

تجسم دنیای پیرامون بدون رنگ کمی دور از ذهن است. اگر بخواهیم رنگ را حذف کنیم، دیگر برای محیط زندگی خود نمی توانیم معنایی قائل شویم. به همین علت مقاله پیش رو به بررسی تأثیرات رنگ در زمینهٔ مفاهیم و معنای تناسبات زندگی پرداخته می شود. رنگ نقش بسیار مهمی در طراحی داخلی و دکوراسیون ایفا می کند و بدون آن نمی توان عملکرد قابل توجهی از طراحی داشته باشیم. چرا که فرم، ساختار، بافت و … در سیطره رنگ و در تکمیل هم هستند. به عبارتی رنگ را حاوی انرژی و سکون می دانیم، چرا که دارای انرژی روانی و فیزیولوژی و موجب تحت تأثیر قرار دادن محیط متناسب با انرژی خود (هر رنگ متناسب با تأثیرات فیزیولوژی و روانی خود) می گردد که این انرژی موجود در رنگ ها موجب القای حالات روانی خاصی در افراد می شود.

با استفاده از رنگ می توان به فضا مفهوم زندگی افزود که به طور مثال در حوزه های کیفیت زندگی، برندسازی و فاکتورهای انسانی مطرح می شود. در این مقاله رنگ از دو نظر اساسی مورد بررسی قرار می گیرد:
۱- رنگ از نظر معنا و مفهوم زندگی
۲- رنگ از نظر دانش روز

هر یک از موارد ذکرشده می تواند از نظر تأثیرات، شناخت متفاوتی بر مخاطب داشته باشد. به همین علت در این مقاله سعی شده انسان پسامدرن با جادوی رنگ و به کارگیری ترکیبی مناسب و کارآمد آشنا گردد. در نتیجه به بررسی مختصری از وضعیت به کارگیری رنگ در معماری کنونی و چند پیشنهاد مؤثر پرداخته شود.

جهت دسترسی به متن کامل مقاله کلیک کنید.